Adjusting the Process Aim

Adjusting the Process Aim